История, мисии и цели

На 29.05.2017г.  „Аксон България“ ООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.003-2369 с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фонодове, международни програми и проекти" за изпълнението на проект „Добри и безопасни условия на труд в Аксон България ООД“ по схема BG05М9ОР001-1.008 “Добри и безопасни условия на труд”  по приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. 

Изпълнението на проекта започна на 01.06.2017г. и е с продължителност 16 месеца – 01.10.2018г. Основната  цел на проекта, е устойчиво подобряване на организацията на труда и условията на труд в „Аксон България” ООД, чрез: -въвеждане на практики, насърчаващи съвместяването на личния и професионалния живот; въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на работещите над 54 години; въвеждане на промени в организацията на труда насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда; осигуряване на социални придобивки за работещите; подобряване на здравословните и безопасни условия на труд чрез закупуване на онви и по – модерни ЛПС и средства за колективна защита, осигуряване на обучения свързани със специфични рискове за БЗР за работещите. Реализирането на проекта ще им пряк положителен ефект върху производителността, повишаването на качеството на работните места и запазването на заетостта на работещите. 

Общата стойност на проекта е 459 857,00  лева, от които 367 885,60 лева  са безвъзмездна финансова помощ и 91 971,40 лева собствен принос. Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.


      

 

                                  http://www.eufunds.bg/                                                                                   http://esf.bg/

 

АКСОН България ООД е основана през 1992 г. със седалище в гр. София. Оттогава компанията се развива като предпочитан търговски партньор за дистрибуция, логистика и маркетинг в FMCG  сектора.

Основните цели на компанията са:
• Непрекъсната специализация в предмета на дейност - дистрибуция, маркетинг и логистика на бързооборотни стоки;
• Постигане на постоянен и стабилен растеж;
• Висока ефективност по параметрите на:

МАРКЕТИНГ

Разработване и прилагане в действие на маркетингови стратегии според спецификата на българския пазар, съчетани с подходяща търговска и комуникационна политика;

• Развитие на портфолиото и иновации с цел задоволяване потребителските нужди;
• Създаване и прилагане в действие на ефективни маркетингови кампании;

ДИСТРИБУЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

• Посредством над 2000 посещения на ден от търговските представители на фирмата и обслужването на над 10000 директни клиента месечно, АКСОН България се стреми да покрие максимално всички канали на дистрибуция, постигайки високи качествени и количествени параметри;

ЛОГИСТИКА

Използване на високи технологии и ERP система за управление;

Операции в съответствие с ISO9001 и ISO22000;

Инфраструктура и над 12000 кв.м складова площ;

Териториална инфраструктура и 8 регионални бази;

Над 50 транспортни средства;

Ефективно, бързо и икономично обслужване на клиентите и доставка на стоките;

 

АКСОН България ООД се стреми да бъде предпочитаният партьор за всяка една компания, която търси професионално изградена система за дистрибуция, маркетинг и логистика на бързообортни продукти на територията на страната. За нас потребителят и неговите нужди са в основата за постигане на успех.

През 2008 година Аксон България ООД беше сертифицирана по международните стандарти за качество ISO9001 и ISO22000.

          

В началото на месец Май 2011 беше открита новата административна сграда на компанията. Разположението й в непосредствена близост до Централния Логистичен Център и Производствената база спомага за по-лесното и ефективно функциониране на всички звена от фирмата.