Евро Проекти

Европейски проекти

На 29.05.2017г. АКСОН България АД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.003-2369 с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фонодове, международни програми и проекти“ за изпълнението на проект „Добри и безопасни условия на труд в АКСОН България АД по схема BG05М9ОР001-1.008 “Добри и безопасни условия на труд” по приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Изпълнението на проекта започна на 01.06.2017г. и е с продължителност 16 месеца – 01.10.2018г. Основната цел на проекта, е устойчиво подобряване на организацията на труда и условията на труд в АКСОН България АД, чрез: -въвеждане на практики, насърчаващи съвместяването на личния и професионалния живот; въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на работещите над 54 години; въвеждане на промени в организацията на труда насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда; осигуряване на социални придобивки за работещите; подобряване на здравословните и безопасни условия на труд чрез закупуване на онви и по – модерни ЛПС и средства за колективна защита, осигуряване на обучения свързани със специфични рискове за БЗР за работещите. Реализирането на проекта ще им пряк положителен ефект върху производителността, повишаването на качеството на работните места и запазването на заетостта на работещите.

Общата стойност на проекта е 459 857,00 лева, от които 367 885,60 лева са безвъзмездна финансова помощ и 91 971,40 лева собствен принос. Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.